یکشنبه 06 خرداد 1397 -

راه اندازی سایت های مناسبتی قسم
راه اندازی سایت های مناسبتی قسم
    تاریخ› چهارشنبه 03 آذر 18:12

به منظور تجمیع اخبار مناسبتی از میان برچسب های انتخاب شده در اخبار، سایت های اربعین، پیاده روی اربعین تهران و هفته بسیج راه اندازی شدند.