یکشنبه 05 خرداد 1398 -

 بسیج میدان دار اقتصاد مقاومتی/ بزرگترین تهدید دشمن تلاش برای القای ناکارآمدی نظام دینی است
مسئول بسیج سازندگی کشور:
بسیج میدان دار اقتصاد مقاومتی/ بزرگترین تهدید دشمن تلاش برای القای ناکارآمدی نظام دینی است
    تاریخ› دوشنبه 20 بهمن 11:19

مسئول سازمان بسیج سازندگی در همایش شکوه جهادی گفت: امروز بزر گترین تهدید دشمن تلاش برای القای ناکارآمدی نظام سیاسی مبتنی بردین است و ما باید در راستای اثبات کارآمدی نظام دینی تلاش کنیم.